Tenis, florbal, bedminton, stolný tenis, cvičenie pre ženy......

Rezervácie : 0907 661 770

T-CLUB OSTROV

T-club Ostrov

Športový klub je ideálnym miestom na trávenie volného času a načerpenie potrebnej energie a náš klub vám to ponúka.

T-CLUB OSTROV

T-club Ostrov

Najdôležitejšie pre nás je prístup k ľuďom a rodinná atmosféra, ktorú sa tu snažíme vytvoriť.

T-CLUB OSTROV

T-club Ostrov

Klimatizovaná telocvičňa s povrchom mondoflex je ideálnym miestom na trávenie volného času s priateľmi alebo s rodinou.

T-CLUB OSTROV

T-club Ostrov

Ponúkame ubytovanie - 8 izieb zariadených pohodlným nábytkom v príjemných farbách disponuje bezplatným pripojením na internet.

Zmluva do tábora

Všeobecné podmienky účasti na denných detských táboroch

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zmluvný vzťah
1.  medzi T –club Ostrov a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením prihlasovacieho formuláru a preukázaním dokladu o zaplatení 100%  ceny objednávateľom. Ak objednávateľ nezaplatí  10 dní  pred termínom tábora jeho miesto  sa ruší a  je odstúpené inému záujemcovi.

2.  Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť poukaz na tábor nasledovne:
hotovosť – v T clube Ostrov

3.  Poukaz musí byť uhradený v plnej výške najneskôr 10 dní pred termínom nástupu do denného tábora.

Nástup detí na tábor
5.  Pri nástupe do tábora si deti prinesú: kópiu dokladu o úhrade poukazu na tábor, kópiu preukazu poistenca, prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, prípadné vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa na tábore. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.

6.  Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená písomne, resp. telefonicky.

Povinnosti a práva objednávateľa
7.  Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 8:00 do 8:30 hod /ak nie je dohodnuté inak/. Prezentácia detí začína o 08:30 hod. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:00 do 16:30 hod. /ak nie je dohodnuté inak/.

8.  Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve.

9.  Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora.

10.  Telefonický kontakt - ak je v tábore telefón, z dôvodu nenarúšania programu bude k dispozícii iba v dohodnutom čase. Telefónny kontakt bude oznámený rodičom najneskôr pri nástupe detí na tábor.

11.  Drahé veci, oblečenie, zlaté retiazky, mobilné telefóny, fotoaparáty, discmany, elektronické hry neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu  nezodpovedáme. Drahšie veci je nutné uschovať u vedúceho.

12.  Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.
Povinnosti a práva OZT – club Ostrov
13.  Pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.

14.  OZ T – club Ostrov je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti a v informáciách o detskom tábore.

15.  Ak je OZT – club Ostrov nútený v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný z ponuky OZ T-club Ostrov. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, OZT –club Ostrov mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 7 dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy
16.  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do OZ T –club Ostrov.

 

Storno podmienky

17. Storno podmienky
- v prípade stornovania 10 a viac dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny pobytu.
- storno do 10 až 2 dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny pobytu.
- v prípade stornovania 2 a menej dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora.

- v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.

Záverečné ustanovenia
18.  Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti OZT – club Ostrov, č. 484,922 01 Ostrov,

 súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na denný tábor organizovaný OZ T –club Ostrova tiež fotografií z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. OZ T –club Ostrov je oprávnený osobné údaje účastníka a fotografie z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti OZ T –club Ostrov.

Tieto podmienky účasti platia od 01.01.2012 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora. Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.
Rodič podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného OZT –club Ostrov potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi.

 

 

                                                                         ..............................................................................              

                                                                           Podpis zákonného zástupcu